Dagelijks zetten wij ons in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan het onderwijs.

Over PPO Rotterdam

Missie en Visie

Rotterdam doet het! Samen naar inclusiever onderwijs.

Missie

De Rotterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs hebben de gezamenlijke opdracht om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wij vormen met elkaar het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam en geven onze opdracht vorm aan de hand van de volgende missie: Alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek, zoveel mogelijk in de eigen wijk.

Visie

PPO Rotterdam streeft naar het inclusiever worden van alle vormen van onderwijs (bao-sbo-so) en het voorkomen van uitsluiting zodat er voor alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is. Regulier waar het kan, speciaal als het moet en zoveel mogelijk thuisnabij (in de eigen wijk). PPO Rotterdam faciliteert de scholen om dit te kunnen realiseren en stimuleert hybride vormen van onderwijs.

Ondersteuningsplan

Ons ondersteuningsplan “Rotterdam doet het! Samen naar inclusiever onderwijs” loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2024. In dit plan laten we zien hoe we in Rotterdam het passend onderwijs vormgeven. Bekijk hier ons ondersteuningsplan.

In Rotterdam willen we dat:

  1. kinderen goed en zo dicht mogelijk bij huis ondersteund worden.
  2. ouders en professionals, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, nauw betrokken worden bij de ondersteuning van het kind.
  3. de schoolcontactpersoon een bekend en vertrouwd gezicht is voor het hele schoolteam.
  4. de ondersteuning snel en bij voorkeur binnen de school geregeld wordt, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een breed scala aan specialisten.
  5. de extra ondersteuningsmiddelen op transparante wijze, effectief worden ingezet op die plaatsen waar dat het hardst nodig is.
  6. er voor ieder kind passende ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
  7. we met gezond verstand en vertrouwen in elkaar, de bureaucratie tot een minimum beperken.

PPO Rotterdam werkt met het Rotterdamse model

In het Rotterdams model is de expertise over de extra ondersteuning van kinderen geborgd en in dienst van het samenwerkingsverband. Expertise die extern wordt ingehuurd is in de vorm van het ‘schoolbudget’ via de PPO-schoolcontactpersoon per school beschikbaar. De Wet Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertise Centra (WEC) vormen onze wettelijke basis.

In Rotterdam wordt passend onderwijs collectief en op basis van solidariteit aangepakt. We zetten mensen en middelen in waar het nodig is, ‘ieder het zijne is niet ieder hetzelfde’. We werken aan inclusiever onderwijs, aan een inclusievere stad. Het Rotterdamse model maakt door zijn flexibiliteit ontwikkeling in die richting goed mogelijk.

De gemeente Rotterdam, Koers VO en PPO Rotterdam werken zij aan zij in het streven naar kansengelijkheid en optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind.

Medewerkers

Wij hebben ongeveer 165 medewerkers (98fte) in dienst. Wij zijn werkzaam in één van de negen onderwijsarrangeerteams (OAT’s) of op ons hoofdkantoor binnen de afdelingen bestuursondersteuning en bedrijfsvoering. Onze medewerkers zijn deskundigen op het gebied van onderwijs. Zij kunnen het kind, maar ook de ouder en leerkracht, ondersteunen met een gesprek en/of arrangementen.